ASEAN VIETNAM 2020

3 ngày 23 giờ trước

Ngay sau cuộc họp trực tuyến đầu tiên của nhóm công tác liên ngành trực thuộc Hội đồng Điều phối ASEAN về Ứng phó các tình huống y tế công cộn

3 ngày 23 giờ trước

Ngày 31.3, Hội nghị trực tuyến đầu tiên của Nhóm công tác liên ngành trực thuộc Hội đồng Điều phối ASEAN về Ứng phó các tình huống y tế công cộng k