Bão Lekima gây thiệt hại nặng về người tại Trung Quốc

Bão Lekima gây thiệt hại nặng về người tại Trung Quốc
Bão Lekima gây thiệt hại nặng về người tại Trung Quốc