Canada

2 tuần 3 giờ trước
01:04

Đây là quốc gia thứ 5 phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

1 tháng 1 tuần trước
00:58
2 tháng 23 giờ trước
01:28
3 tháng 3 tuần trước
01:53
6 tháng 3 tuần trước
01:29