Canada

3 tháng 3 tuần trước
01:04

Đây là quốc gia thứ 5 phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

4 tháng 3 tuần trước
00:58
5 tháng 1 tuần trước
01:28
7 tháng 1 tuần trước
01:53
10 tháng 2 ngày trước
01:29