Canada tìm cách xoa dịu căng thẳng ngoại giao với Mỹ