Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi công nhân lao động không để lòng yêu nước bị lợi dụng, giữ gìn trật tự an ninh 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi công nhân lao động không để lòng yêu nước bị lợi dụng, giữ gìn trật tự an ninh