COVID-19: Campuchia hỗ trợ lương cho gần 60.000 người mất việc

COVID-19: Campuchia hỗ trợ lương cho gần 60.000 người mất việc
COVID-19: Campuchia hỗ trợ lương cho gần 60.000 người mất việc