Cuba

4 ngày 17 giờ trước
02:00
Sau 3 ngày làm việc, Diễn đàn Sao Paulo lần thứ 24 đã bế mạc tại thủ đô La Habana.