Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng buông lỏng quản lý trong công tác quản lý quy hoạch đô thị

2 tháng 2 tuần trước