Dân phản đổi gay gắt, BOT Hòa Lạc - Hòa Bình phải xả trạm

Dân phản đổi gay gắt, BOT Hòa Lạc - Hòa Bình phải xả trạm