Gần 1,6 triệu người sơ tán do xung đột ở miền Đông Ukraine

6 tháng 1 tuần trước