Góc nhìn Vnews ngày 28/12/2017 - các hồ chứa nhỏ không có dung tích phòng lũ

3 tuần 1 ngày trước