Hạ viện Mỹ thông qua các dự luật khôi phục hoạt động cho Chính phủ liên bang

Hạ viện Mỹ thông qua các dự luật khôi phục hoạt động cho Chính phủ liên bang