Hải Dương: Trời rét, nhiều người cao tuổi nhập viện

Hải Dương: Trời rét, nhiều người cao tuổi nhập viện
Hải Dương: Trời rét, nhiều người cao tuổi nhập viện
Hải Dương: Trời rét, nhiều người cao tuổi nhập viện
Hải Dương: Trời rét, nhiều người cao tuổi nhập viện