Hàn Quốc: Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương đạt mức cao

Hàn Quốc: Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương đạt mức cao