Hậu Giang: Tiếp tục truy vết những người tiếp xúc và đi cùng xe với ông Huỳnh Hữu Thành

Hậu Giang: Tiếp tục truy vết những người tiếp xúc và đi cùng xe với ông Huỳnh Hữu Thành
Hậu Giang: Tiếp tục truy vết những người tiếp xúc và đi cùng xe với ông Huỳnh Hữu Thành