Không gian Pháp ngữ

6 giờ 16 phút trước
15:30
1 tuần 4 giờ trước
15:12
2 tuần 6 ngày trước
15:20
4 tuần 3 giờ trước
14:39
1 tháng 1 tháng 5 ngày trước
15:13
1 tháng 1 tháng 1 tuần trước
14:59
1 tháng 1 tháng 2 tuần trước
15:00
1 tháng 1 tháng 3 tuần trước
00:00
2 months 3 ngày trước
14:54
2 months 1 tuần trước
15:06
2 months 2 tuần trước
00:00
2 months 3 tuần trước
15:02
3 months 1 ngày trước
15:07
3 months 1 tuần trước
00:00
3 months 2 tuần trước
14:53
3 months 3 tuần trước
15:23
3 months 4 tuần trước
15:20