Kiên Giang: Nhiều hộ dân sống trong nguy hiểm dưới chân núi Ba Hòn