Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV: Quốc hội thảo luận dự án Luật Lực lượng dự bị động viên