LHQ: Hàng triệu người Zimbabwe, Mozambique thiếu lương thực vì thiên tai, hạn hán

LHQ: Hàng triệu người Zimbabwe, Mozambique thiếu lương thực vì thiên tai, hạn hán
LHQ: Hàng triệu người Zimbabwe, Mozambique thiếu lương thực vì thiên tai, hạn hán
LHQ: Hàng triệu người Zimbabwe, Mozambique thiếu lương thực vì thiên tai, hạn hán