Mỹ: Bang Utah sơ tán bắt buộc hơn 5.000 dân vì cháy rừng

Mỹ: Bang Utah sơ tán bắt buộc hơn 5.000 dân vì cháy rừng