Nhật Bản: Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike từ chức chủ tịch đảng Hy vọng

Nhật Bản: Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike từ chức chủ tịch đảng Hy vọng