Nhiều đoạn đê Nam Định xung yếu nằm trong vòng nguy hiểm

1 tuần 3 ngày trước