Nhiều đoạn đê Nam Định xung yếu nằm trong vòng nguy hiểm

3 tháng 6 ngày trước