Quảng Ninh có tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh

Quảng Ninh có tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh