Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)