Số người lánh nạn vì nội chiến lên mức cao nhất trong 10 năm

Số người lánh nạn vì nội chiến lên mức cao nhất trong 10 năm
Số người lánh nạn vì nội chiến lên mức cao nhất trong 10 năm