Thanh Hóa: Bắt thêm 4 đối tượng liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

Thanh Hóa: Bắt thêm 4 đối tượng liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"