Thanh Hóa: Khen thưởng chiến sỹ cứu du khách bị đuối nước

Thanh Hóa: Khen thưởng chiến sỹ cứu du khách bị đuối nước