Thanh Hóa: Ngăn chặn công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Thanh Hóa: Ngăn chặn công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc
Thanh Hóa: Ngăn chặn công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc