Thanh Hóa: Trao dê sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Hóa: Trao dê sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn