Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp lần thứ nhất Tiểu ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp lần thứ nhất Tiểu ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng lần thứ XIII