Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban cán sự Đảng và cán bộ chủ chốt Bộ Công thương