Tổng thống Nam Phi chỉ trích các mưu toan lật đổ ông

Tổng thống Nam Phi chỉ trích các mưu toan lật đổ ông