Trà Vinh

6 ngày 10 giờ trước
02:28

Gần 440 hộ nuôi nghêu, trong đó 42% là hộ nghèo rơi vào cảnh trắng tay, không còn vốn để tái vụ.