Twitter ngăn chặn việc lạm dụng các tài khoản 

Twitter ngăn chặn việc lạm dụng các tài khoản