Vesak 2019: Bế mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019

Vesak 2019: Bế mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019
Vesak 2019: Bế mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019
Vesak 2019: Bế mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019
Vesak 2019: Bế mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019
Vesak 2019: Bế mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019
Vesak 2019: Bế mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019
Vesak 2019: Bế mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019
Vesak 2019: Bế mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019