Không gian Pháp ngữ ngày 16/04/2017
Không gian pháp ngữ 15:57 - 17/04/2017