Vụ cháy Nhà thờ Đức bà Paris: Đã kiểm soát được ngọn lửa

Vụ cháy Nhà thờ Đức bà Paris: Đã kiểm soát được ngọn lửa
Vụ cháy Nhà thờ Đức bà Paris: Đã kiểm soát được ngọn lửa
Vụ cháy Nhà thờ Đức bà Paris: Đã kiểm soát được ngọn lửa
Vụ cháy Nhà thờ Đức bà Paris: Đã kiểm soát được ngọn lửa