Yên Bái: Tỉnh lộ 174 sạt lở, gây cô lập huyện Trạm Tấu

Yên Bái: Tỉnh lộ 174 sạt lở, gây cô lập huyện Trạm Tấu