Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đồng chí Huỳnh Thanh Tùng đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Cụ thể: Báo cáo không trung thực về giá đất chuyển nhượng để chia tiền chênh lệch; vi phạm quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở; vi phạm về tài chính.

Đồng thời phải chịu trách nhiệm trong việc trực tiếp chỉ đạo lập các thủ tục không đúng quy định để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Huỳnh Thanh Tùng là nghiêm trọng, vi phạm Điều 8, Điều 9, Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Trong quá trình kiểm tra, đồng chí đã báo cáo trung thực, và tự nhận hình thức kỷ luật, nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm, sai phạm, khắc phục một phần hậu quả.