30/09/2020, 14:16

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp cả nước”. Dự kiến nguồn vốn để triển khai đề án là hơn 3.000 tỉ đồng, trong đó năm 2020 là 450 tỉ đồng, đến năm 2025 là hơn 2.550 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương, đóng góp của các doanh nghiệp, các nguồn hợp pháp khác.