20/10/2020, 18:36

Ngày 20/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bế mạc. Đại hội đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu và 5 Đột phá chiến lược phát triển trong giai đoạn 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 51 đồng chí.