17/10/2020, 21:34

Sau 3 ngày diễn ra Đại hội, chiều 16/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc. Đại hội đã đề ra các giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.