22/07/2021, 09:19

36 trên tổng số 56 xã, phường của thành phố Đà Nẵng đã có dịch, diễn biến lây lan phức tạp. Trước tình hình đó, tại cuộc họp chiều qua, Ban chỉ đạo phòng dịch thành phố Đà Nẵng quyết định thực hiện dừng nhiều hoạt động trên địa bàn toàn thành phố kể từ trưa ngày 22/7.