21/10/2020, 14:22

Ngày khi nước bắt đầu rút, với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục điện đến đó,” Điện lực Quảng Bình ưu tiên khôi phục cấp điện cho các phụ tải quan trọng của tỉnh, trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn; các bệnh viện.