20/10/2020, 21:38

Chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19, các yếu tố kinh tế - xã hội đều bị suy giảm. Đến ngày lễ như Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cũng không phải ngoại lệ. Mọi thói quen tặng quà, tặng hoa của người dân đều thay đổi.