30/04/2021, 08:42

Trước diễn biến có chiều hướng phức tạp của tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND tỉnh Hà Nam có văn bản chỉ đạo khẩn số 1017 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid -19.