16/05/2021, 13:05

Ngày 16/5, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã thực hiện đóng điện Dự án “Đường dây 110 ki lô Vôn Sơn Tây - Yến Mao - Phố Vàng”, đảm bảo cung cấp điện ổn định trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Phú Thọ.