12/10/2020, 21:11

Ngày 12/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra. Đại hội đã trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XIX, trong đó đưa ra mục tiêu tổng quát là phấn đấu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại . Mục tiêu này được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể với chương trình hành động rõ ràng, được các đại biểu đánh giá cao và là mong muốn của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.