22/04/2020, 03:18

Gần 83.000 học sinh các khối từ lớp 9 đến lớp 12 trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ ở nhà do ảnh hưởng của dịch COVID-19.