09/06/2021, 18:35

Để ứng phó với tình trạng biển xâm thực, những năm qua, UBND tỉnh Cà Mau đã đề ra chủ trương xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vốn xây dựng các công trình kè bảo vệ bờ biển. Tuy nhiên, do chưa có cơ chế, chính sách phù hợp, thỏa đáng nên đến nay vẫn chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia.